Głosowanie zostało zakończone
 

Regulamin konkursu Best In 2018

Uczestnicy głosowania dokonują wyboru jednego, ich zdaniem najlepszego produktu spośród rekomendowanych przez ekspertów. Zwycięzca otrzyma nagrodę Ekspert Pięknych Włosów Best In 2018

Regulamin konkursu Best In 2018

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki konkursu – (zwanego dalej „Plebiscytem”) Best In 2018
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Forum Media Polska
 3. Organizator powołuje Komisję konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Plebiscytu jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.
 4. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Głosującym”) i firma, której produkty biorą udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do Plebiscytu wyrażają jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu, jak również zobowiązują się do jego przestrzegania.

§ 2 Cel i przebieg Plebiscytu

 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów głosowania (głosy oddają Głosujący) w ramach Ekspert Pięknych Włosów
 2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Plebiscycie przez Uczestników jest wcześniejsza pozytywna weryfikacja produktu Uczestnika przez Organizatora i uzyskanie przez ten produkt tytułu Ekspert Pięknych Włosów Poleca
 3. Plebiscyt rozpoczyna się z chwilą utworzenia, na stronie internetowej www.ekspertpieknychwlosów.pl ankiety. Głosowanie rozpoczyna się 10 września 2018, a kończy 25 stycznia 2019, głosowanie trwa do godziny 12.00 Głosujący oddają swoje głosy poprzez ankietę.
 4. Tytuł Ekspert Pięknych Włosów Best In 2018 otrzymują produkty, które zdobędą największą liczbę głosów w poszczególnych Plebiscytach.
 5. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
 6. Wynik poszczególnych Plebiscytów jest ogłaszany na stronie internetowej www.ekspertpieknychwlosow.pl po weryfikacji wyników głosowania przez organizatora.
 7. Uczestnik, którego produkt zdobędzie największą liczbę głosów otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem Ekspert Pięknych Włosów Best In 2018.

§ 3 Zasady głosowania w Plebiscycie

1. Głosujący to osoby, które:

 1. oddadzą ważny głos poprzez głosowanie internetowe na stronie www.ekspertpieknychwlosow.pl
 2. są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. prawidłowo przepiszą we wskazane pole kod z obrazka widocznego na stronie

2. Głosujący może oddać swój głos w Plebiscycie tylko raz dziennie.
3. Jeśli Głosujący lub Uczestnik będzie stosował nieuczciwe praktyki, które obejmują m.in. działania opisane w § 3, pkt. 3, a w szczególności głosowanie wielokrotne poprzez wymuszanie odnowy adresu IP u swojego dostawcy Internetu (ISP), wykorzystywanie sieci anonimowej TOR, wykorzystywanie serwerów pośredniczących (proxy), wykorzystywanie grup komputerów (tzw. botnetów), wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania kodów captcha (OCR) oraz wszelkie inne metody nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania, Organizator pozostawia sobie prawo do usunięcia nieregulaminowych głosów, wstrzymania, weryfikacji i/lub unieważnienia Plebiscytu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 2. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
 3. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
3. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w  formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

10.09.2018